Dataskyddspolicy

Vi på Payzmart tar din personliga integritet på största allvar. Med detta i åtanke så är vi mycket noga med att alltid samla in och hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt som fullt ut överensstämmer med vid var tid gällande lagstiftning. I denna dataskyddspolicy kommer vi att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter i samband med ditt användande av Payzmarts tjänster (”tjänster/tjänsterna”). Denna Dataskyddspolicy omfattar användandet och insamlandet av personuppgifter inom alla Payzmarts tjänster. Det är därför av stor vikt att du som användare av Payzmarts tjänster tar del av och är fullt in förstådd med Payzmarts dataskyddspolicy i samband med användande av våra tjänster samt i kontakten med oss.

Utöver detta så beskriver denna dataskyddspolicy även vilka rättigheter du som användare har och hur du kan hävda dessa rättigheter gentemot Payzmart.

Denna dataskyddspolicy gäller för Payzmart Sweden AB (556592-2209) nedan beskrivet som (“Payzmart”, “oss”, “vi”, “vår”). Kontaktuppgifter till Payzmart finns att tillgå under fliken “kundtjänst” i menyn på hemsidan.

Datainsamling av andra

För att kunna tillhandahålla Payzmarts tjänster så samarbetar vi med externa partnerföretag såsom Paynova. Dessa företag kan komma att ta del av vissa utvalda delar av den data som Payzmart samlar in. Syftet med detta är att kunna tillhandahålla de tjänster som dessa företag utför åt Payzmart såsom utskick av fakturapåminnelser eller kreditupplysningar.

Vilken slags information samlar vi in

I samband med att du använder Payzmarts tjänster kan vi komma att samla in information om dig. Denna information kan komma att samlas in i samband med att du exempelvis väljer att betala med Payzmarts fakturalösning, lägger upp en delbetalning genom oss eller kontaktar oss.

Vilken information som samlas in beror på vilken slags tjänst du använder och kan komma att innefatta:
 • Person och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster: Detaljer kring de varor/tjänster/behandlingar du har köpt/genomgått.
 • Finansiell information:Inkomst, eventuella krediter, betalningshistorik med inverkan på kreditbedömningen mm.
 • Köphistorik hos PayzmartInformation kring vilka köp som tidigare gjorts genom Payzmart samt hur och när dessa har betalats
 • Geografisk information:Vart du befinner dig när du interagerar med Payzmart vilket bedöms genom IP-adress
 • Interaktionsinformation:Hur du använder våra tjänster, eventuella fel, hur du nådde våra tjänster inklusive svarstid för sidor samt leveransbekräftelser när du kontaktar oss.
 • Enhetsinformation: innefattande IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, språkinställningar, plattform och skärmupplösning.
Information som du ger till oss

Utöver den information som vi samlar in om dig så kan du även komma att ge oss information i samband med att du interagerar med oss eller använder våra tjänster. Denna information kan komma att innefatta:

 • Person- och kontaktinformation: namn,födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer, etc.
 • Betalningsinformation: kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVC/CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Självklart har du när som helst rätt att ändra den information som vi har om dig förutsatt att denna information inte omfattas av lagrum som tvingar Payzmart att behålla denna information i oförändrat skick för att uppfylla de lagkrav som ställs på Payzmart. Ändringen av uppgifter sker genom att du kontaktar vår kundtjänst. Aktuell kontaktinformation till vår kundtjänst finns att tillgå vid var tid på vår hemsida (www.payzmart.se).

Hur använder vi din information

Payzmart behandlar nedan personuppgifter av följande skäl och med följande lagliga grunder:
Syfte med behandling av personuppgifter:
Legal anledning:

Bekräfta din identitet och för verifikation av dina personuppgifter

Fullfölja avtal som ingåtts och följa lag.

Administration av din betalning och vårt kundförhållande till dig. Detta innefattar bland annat våra eventuella skyldigheter gentemot dig och våra möjligheter att erbjuda dig information, erbjudanden och tjänster som du kan komma att begära från oss.

Fullfölja avtal som ingåtts samt andra berättigade intressen.

Skicka icke marknadsföringsrelaterad information

Fullfölja avtal som ingåtts, följa lag samt andra berättigade intressen 

 

För interna syften såsom dataanalys, tester samt statistiska ändamål 

Andra berättigade intressen 

Säkerställa att information visas korrekt  för dig på den enhet du befinner dig på

Fullfölja avtal som ingåtts 

Att förhindra missbruk av Payzmarts tjänster såsom användning för penningtvätt, finansiering av terrorism och därmed förenlig verksamhet samt övriga olagliga verksamheter.

Fullfölja avtal, följa lag samt andra berättigade intressen 

Förhindra bedrägerier, utföra riskanalys samt riskbedömning

Följa lag samt andra berättigade intressen 

Förbättring av tjänster såsom minimering av kreditrisker, minskning av bedrägerier, produktutveckling samt möjligheten att utveckla nya affärsområden

Andra berättigade intressen 

Övrig användning av din data

 • Automatiska beslutsfattanden såsom kreditriskbedömningar vilka baseras på din personliga betalningsförmåga utifrån uppskattningar om din ekonomiska situation från den kreditbedömning som görs vid köp på faktura eller omvandling till delbetalning. Detta sker för att kunna vara objektiva i vår bedömning av dig som kund.
 • Kommunikation med dig som kund till oss. Vi kan komma att leverera relevant information till dig som kund vilket bland annat kan innefatta i lag ej tvingande påminnelser kring försenade betalningar eller ställa frågor kring din nöjdhet med kundrelationen till Payzmart. 

Vilka delar vi information med

All delning av din information som görs av Payzmart sker på ett sätt som bevarar säkerheten i din data i den utsträckning som kan anses rimlig av kontraktuella, organisatoriska, tekniska samt juridiska anledningar.

Kliniker

Payzmart kan komma att dela din data med kliniker vid vilka du har erhållit behandlingar vilka sedan betalats med någon av Payzmarts tjänster. Detta för att säkerställa att både Payzmart och kliniken kan fullfölja de åtaganden som vi har gentemot dig som konsument. När vi delar personuppgifter med en klinik så gäller denna information under klinikens dataskyddsregler.

Kreditupplysningsföretag och därvid jämnställda leverantörer.

För att kunna bedöma din kreditvärdighet och risken för bedrägerier, finansiering av terrorism samt penningtvätt så kan vi komma att dela din information med företag vilka specialiserar sig på dessa bedömningar. Detta kan exempelvis ske genom att vi tar en kreditupplysning på dig innan vi erbjuder dig någon av våra tjänster. Det kan också ske genom att vi kontrollerar personnummer och folkbokföringsadress för att säkerställa att ingen obehörig person använder ditt namn för att beställa någon av Payzmarts tjänster.

 

För närvarande jobbar vi med följande bolag för kreditbedömning:

 1. Creditsafe
 2. Decidas
Leverantörer och underleverantörer

Payzmart kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och/eller underleverantörer i samband med att vi utför våra tjänster och/eller utför våra kontraktuella åtaganden gentemot dig som konsument. Dessa delningar kommer i samtliga fall att samstämma med något av syfterna som framgår i denna policy gällande dataskydd. I samband med att information delas med leverantörer och/eller underleverantörer så är dessa parter alltid granskade för att säkerställa att dessa uppfyller våra krav på dataskydd och integritetsskydd.

Myndigheter

Din personliga information kan komma att lämnas ut till myndigheter såsom polisen, skattemyndigheten samt andra myndigheter till vilka vi enligt lag är skyldiga att delge information eller där du som kund har godkänt att denna delning sker. Ett exempel på sådan delning är när misstanke om finansiering av terrorism eller misstanke om penningtvätt föreligger.

Inkassoföretag

Payzmart kan komma att dela information med de inkassoföretag vi jobbar med i samband med att inkassoföretaget övertar eller köper en fordran från oss.

Logistik och transportföretag

För att kunna säkerställa leveransen av det material som antingen beställs av dig som kund eller som vi enligt antingen lag är skyldiga eller har rätt att skicka så kan uppgifter komma att lämnas ut till logistik- eller transportföretag som Payzmart använder.

Lagring av personuppgifter

Vart lagrar vi dina uppgifter

Vårt mål är att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES-området men data kan i vissa fall komma att överföras till, lagras eller behandlas i andra områden av Payzmart eller leverantörer/underleverantörer till oss. I dessa fall kommer vi från Payzmart vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din data behandlas med samma nivå av skydd som erbjudits inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar data som kan kopplas till din person enbart så länge som krävs för att säkerställa att vi kan uppfylla kontraktuella åtaganden gentemot dig som konsument, lagstiftade krav och/eller andra berättigade intressen. Tiden som dina uppgifter sparas hos oss kan därför komma att variera beroende på vilka uppgifter det rör sig om. Efter att data eller uppgifter inte längre fyller ett syfte enligt ovan så kommer vi att radera datan eller anonymisera densamma på ett sätt som säkerställer att din identitet inte längre kan komma att kopplas till den data som lagras.

Dina rättigheter

 1. Rätt att få tillgång till din data: Du har rätt att få begära ut en kostnadsfri kopia av de uppgifter vi har lagrade om dig.
 2. Rätt till rättelse:Du har rätt att få felaktig eller ej komplett information om dig själv korrigerad.
 3. Rätt att bli bortglömd/raderad: Du har rätt att begära att Payzmart raderar information om dig själv när denna information inte längre tjänar ett syfte. Denna rätt kan i vissa fall och till viss del inskränkas av de lagliga krav som ställs på oss i form av kreditinstitut samt av bokförings/skattelagstiftning och konsumenträttsliga skäl. 
 4. Rätt att lämna klagomål: Du har rätt att lämna klagomål till den tillsynsmyndighet som hanterar det område som klagomålet gäller.

Ändringar i dataskyddspolicy

Då vi på Payzmart ständigt jobbar med att förbättra våra tjänster och vårt erbjudande både mot dig som konsument samt mot de kliniker som vi jobbar med så kan denna datapolicy komma att ändras löpande. Detta innebär att det är viktigt att du läser denna policy och noterar ändringar som har skett inför varje gång du nyttjar någon av våra tjänster. Den senaste versionen av denna datapolicy kan noteras genom att läsa vilket datum den sist uppdaterades vilket presenteras längst ner i detta dokument.

Kontakt

Du som konsument kan alltid nå Payzmart på någon av kontaktvägarna som presenteras nedan eller under fliken “Kundtjänst” i menyn på www.Payzmart.se

Payzmart Sweden AB (org-nr 556592-2209) står under finansinspektionens tillsyn och är registrerat hos bolagsverket. Bolaget har sitt huvudkontor på Kungsgatan 60, 11122 Stockholm.

För frågor gällande något i ovan dataskyddspolicy vänder ni er huvudsakligen till vårt dataskyddsombud genom att använda kontaktformuläret nedan. Det går även bra att vända sig till vår kundtjänst.

Payzmart Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning.

Vänligen fyll i nedan information och klicka på “skicka” för att komma i kontakt med vårt dataskyddsombud. Samtliga fält måste fyllas i för att din förfrågan skall behandlas.